Bekortingsverzoek toegekend: werknemer heeft geen benutbare mogelijkheden

3-05-2023 | Sociale Zekerheid

3 min. lezen

Tijdens de re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemer, bent u verplicht om u maximaal in te spannen voor de re-integratie. Na 104 weken arbeidsongeschiktheid kan er een WIA-uitkering worden aangevraagd. Bij het aanvragen van de WIA-uitkering beoordeelt UWV of u en uw werknemer voldoende hebben gedaan om uw arbeidsongeschikte werknemer te re-integreren. Als UWV de re-integratie inspanning onvoldoende acht dan kunt u hier een loonsanctie voor krijgen. Dat betekent dat u een extra jaar het loon van de werknemer moet doorbetalen. De WIA-uitkering wordt dan (nog) niet opgelegd. UWV geeft ook aan hoe u als werkgever de tekortkomingen in de re-integratie kunt herstellen. Als u vindt dat u dit voldoende heeft gedaan, dan kunt u een bekortingsverzoek indienen. UWV zal de WIA-aanvraag weer in behandeling nemen als het bekortingsverzoek gegrond wordt verklaard. Dan stopt (eventueel met terugwerkende kracht) ook uw loondoorbetalingsverplichting.

De casus

Ik neem u mee in de casus. De werkgever in deze casus kreeg een loonsanctie en zat met zijn handen in het haar. Hij benaderde mij met de vraag of ik wilde kijken naar de mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om korter dan een jaar het loon door te betalen? En hoe gaat dit dan in zijn werk?

UWV besloot op 02 september 2021 dat de werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen had verricht en een loonsanctie zou krijgen. Mijn cliënt zou het advies van de bedrijfsarts niet hebben opgevolgd. Ook is het 2e spoortraject volgens UWV niet adequaat genoeg. Voor mijn cliënt betekent dit dat hij tot en met 02 september 2022 het loon van de betreffende werknemer moet doorbetalen. Dat zou alleen al aan loonkosten een slordige €27.000 bedragen.

Bezwaar maken tegen loonsanctie

Tegen de beslissing van UWV is bezwaar maken mogelijk. Namens mijn cliënt heb ik dan ook direct het bezwaar ingediend. Daarna heb ik het bezwaardossier, re-integratiedossier, alle overige beschikbare informatie en de wet- en regelgeving bestudeerd. Toen kwam ik tot de conclusie dat bezwaar maken niet zinvol was. Het klopte namelijk dat mijn cliënt te laat- en onterecht- het 2e spoortraject had ingezet. Mijn cliënt had ook het advies van de bedrijfsarts onterecht niet opgevolgd.

Reparatie van tekortkomingen

Maar hoe moet mijn cliënt nu verder? Alsnog 52 weken loon doorbetalen?

Nadat ik het bezwaar heb ingetrokken, stel ik altijd een adviesrapport op. Daarin benoem ik welke acties de werkgever dient te ondernemen om de tekortkomingen te herstellen. Ook adviseer ik hoe dit vastgelegd moet worden.

Maar in deze zaak was het voor de werkgever onmogelijk om samen met de betreffende werknemer de tekortkomingen te herstellen. De medische situatie van de werknemer was namelijk enorm verslechterd. Dit werd ook bevestigd door de bedrijfsarts.

Bekortingsverzoek opstellen

Volgens de Werkwijzer Poortwachter van UWV kan er om beëindiging van de loonsanctie worden verzocht als de werknemer om medische redenen voor een periode van ten minste 3 maanden geen mogelijkheden tot werken zal hebben en het onduidelijk is of hij daarna wel mogelijkheden heeft. Een dergelijk verzoek moet vergezeld gaan met een bijgestelde probleemanalyse en/of bijgesteld Actueel oordeel.

Nadat de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat er sprake is van marginale belastbaarheid die niet kan worden ingezet voor de re-integratie, heb ik een bekortingsverzoek opgesteld. Hierin heb ik betoogd dat- kortgezegd- voortzetting van de verlengde loondoorbetalingsverplichting voor mijn cliënt onredelijk zwaar is nu er geen zicht meer is op de mogelijkheid om te repareren.

Beslissing

UWV moet binnen 3 weken een oordeel vormen over de herstelactiviteiten. Als UWV van mening is dat de tekortkomingen zijn hersteld, dan wordt de sanctie -na 6 weken- opgeheven en wordt de werknemer opgeroepen voor de WIA-keuring.

Hoe is het afgelopen?

Helaas heeft deze zaak enorm veel vertraging opgelopen bij UWV. Door middel van het sturen van een ingebrekestelling heeft mijn cliënt wel nog een dwangsom ontvangen wegens het niet tijdig beslissen. Ruim 8 maanden na het indienen van het bekortingsverzoek ontvang ik eindelijk post van UWV. Het bekortingsverzoek is gehonoreerd en UWV beëindigt de loonsanctie met ingang van 02 september 2022 wegens medische redenen van de betrokken werknemer. UWV volgt mijn argumentatie dat voortzetting van de verlengde loondoorbetalingsverplichting voor mij cliënt onredelijk zwaar zou zijn omdat er geen zicht bestaat op de mogelijkheid om te repareren.

Deze beslissing betekent voor mijn cliënt een ‘’besparing’’ van ruim €26.000 door het verkorten van de loonsanctie. Voor de werknemer betekent dit dat hij zich volledig kan richten op zijn medische situatie.

Kortom, er kan om beeindiging van de loonsanctie worden verzocht:

  • Als de medische situatie van een werknemer tijdens de verlengde loondoorbetalingsperiode (loonsanctie) dusdanig slecht is dat;
  • hij of zij om medische redenen voor een periode van ten minste 3 maanden geen mogelijkheden tot werken zal hebben;
  • en het onduidelijk is of hij of zij daarna wel mogelijkheden heeft. 

Schakel hulp in van Be Suitable

Heeft u vragen over een opgelegde loonsanctie door UWV? Neem dan gerust contact op met onze juriste Laura Hendriks via 033-3302693 of laura@besuitable.nl.

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

0 reacties