Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 Be Suitable Register Casemanagement: Be Suitable Register Casemanagement gevestigd te Amersfoort, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 59924780 geregistreerd voor de omzetbelastingnummer NL853696937B01

1.2 Opdrachtnemer: Be Suitable Register Casemanagement.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Be Suitable Register Casemanagement opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel onderhandelt over een opdracht.

1.4 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Be Suitable Casemanagement uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte.

1.5 Offerte: offerte van Be Suitable Register Casemanagement waarin de werkzaamheden staan opgesomd die worden verricht voor opdrachtgever. De offerte wordt schriftelijk, per fax, of per e-mail aan de opdrachtgever toegestuurd.

1.6 Betrokkene(n): is diegene die onderwerp is van de betreffende medische informatie dan wel gegevens.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud, en nakoming van alle overeenkomsten, dan wel rechtsverhoudingen die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan dan wel zijn ontstaan.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerder bepalingen van de algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.7 Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Verplichting
3.1 Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijk aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke regels de opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden door derden te laten verrichten.

3.3 Opdrachtnemer zal geen medische informatie van betrokkene(n) verwerken, tenzij de betrokkene(n) hiervoor toestemming heeft/hebben gegeven. Opdrachtnemer zal bij het ongevraagd ontvangen van medische informatie over de betrokkene(n), zonder toestemming van laatstgenoemde, die informatie niet verwerken. In alle gevallen zal opdrachtnemer medische informatie van betrokkene(n) niet aan derden verstrekken, tenzij hiervoor toestemming is verleend van de betrokkene(n). Voor de definitie van verwerken wordt verwezen naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 4: Offerte
4.1 Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden, indien de offerte binnen veertien dagen door de opdrachtgever is ondertekend en door opdrachtnemer is ontvangen.

4.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis, en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de offerte is vermeld.

4.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

4.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht en een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.6 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5: Contractsduur en uitvoeringstermijn
5.1 In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garanties en niet tijdige levering geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens opdrachtnemer.

5.2 Indien partijen uitdrukkelijk een schriftelijk een termijn zijn overeengekomen, dient bij overschrijding van de termijn de opdrachtgever, opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 6: Honorarium
6.1 Het honorarium van opdrachtnemer wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer. Het honorarium is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

6.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Dit wordt expliciet in de offertebevestiging vastgelegd.

6.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een percentage afspreken, berekend over de bespaarde kosten van de opdrachtgever door de opdrachtnemer. Het percentage wordt bij de totstandkoming van de overeenkomst vastgesteld en wordt expliciet in de offertebevestiging vastgelegd.

6.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de overeenkomst is gesloten met opdrachtgever te verrekenen.

6.5 Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een op voorhand afgesproken voorschot dan wel een  naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer. Dit voorschot zal verrekend worden bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.

6.6 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en out-of-pocket onkosten per maand of direct na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7: Betaling
7.1 Opdrachtgever is verplicht alle facturen van opdrachtnemer binnen veertien dagen na dagtekening aan opdrachtnemer te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting en -termijn niet op.

7.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1 procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Artikel 8: Uitvoering opdracht
8.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo ver mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

8.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulk naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht. De toepasselijkheid van art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7: 409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of kosten volgens de alsdan gebruikelijk tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

8.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8.6 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven door de binnen opdrachtnemer bevoegde persoon voordat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

8.7 Zonder daarmee in gebreken te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

8.8 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect zijn ontstaan.

Artikel 9: Annuleren van opdrachten

9.1 Annulering van een Opdracht door Opdrachtgever kan slechts schriftelijk gebeuren. De annulering van Opdrachtgever is pas een feit indien Be Suitable B.V. de ontvangst van de annulering schriftelijk bevestigd heeft. Indien Opdrachtgever schriftelijk een opdracht aan Be Suitable B.V. annuleert waarvoor een vaste prijs is overeengekomen, dan is Opdrachtgever de volgende vergoedingen verschuldigd aan Be Suitable B.V. Bij een annulering van 48 uur voorafgaand aan de werkdag waarop de uitvoering van de Opdracht staat gepland, gelden er geen annuleringskosten. Bij een annulering van een Opdracht door Opdrachtgever van 24 uur voorafgaand aan de werkdag waarop de uitvoering van een Opdracht staat gepland, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Be Suitable B.V. van 50% van de overeengekomen totaal prijs. Indien Opdrachtgever een Opdracht annuleert binnen 24 uur voorafgaand aan de werkdag waarop de uitvoering van een Opdracht staat gepland, is Opdrachtgever de volledig overeengekomen totaalprijs verschuldigd aan Be Suitable B.V. Indien er geen totaalprijs maar een uurtarief is afgesproken, dan geldt als annuleringsvergoeding een percentage van 50% maal het aantal ingeplande uren. Onder annuleren van een Opdracht wordt tevens begrepen het uitstellen van (een deel van) een Opdracht.

9.2 Het bepaalde in lid 1 is eveneens van toepassing op de situatie dat de Opdrachtgever een deel van de Opdracht, zoals een ingeplande bespreking/afspraak, annuleert of verplaatst naar een andere datum en/of tijd. De vergoeding die Opdrachtgever dan verschuldigd is, bedraagt altijd ten minste 50% van hetzij de totaalprijs hetzij van – indien er een uurtarief is overeengekomen – de ingeplande tijd maal het uurtarief.

9.3 Los van het bepaalde in lid 1 en lid 2 is Opdrachtgever bij annulering of verplaatsing van een (deel van) opdracht in elk geval gehouden om de tijd die Be Suitable B.V. ter voorbereiding van de uitvoering heeft besteed, aan Be Suitable B.V. te vergoeden conform het gebruikelijke uurtarief van Be Suitable B.V.

Artikel 10: Prijsverhoging

10.1 Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs (per uur) overeenkomt, dan is opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- en regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid  beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van, door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.3 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst, althans tot maximaal.

11.4 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en dus niet voor indirecte schade.

11.5 Onder directe kosten wordt uitsluitend verstaan; de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is zoals gesteld, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

11.7 De opdrachtgever kan de schade tot zes maanden na het afronden van de opdracht per aangetekend schrijven melden bij opdrachtnemer. Bij gebreke van voorstaande vervallen de rechten hierop.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan; elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval -maar niet uitsluitend- verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van opdrachtnemer verhinderen of beperken.

12.2 In het geval dat opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat opdrachtnemer gehouden in is om enige door opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

12.3 In het geval dat opdrachtgever ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever, die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt- is opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 13: Vrijwaring

13.1 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

13.2 Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico voor opdrachtgever.

Artikel 14: Intellectueel eigendom

14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de producten van en werkzaamheden verricht door opdrachtnemer berusten uitsluitend bij opdrachtnemer of derden. Alle van opdrachtnemer verkregen informatie en materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de opdrachtgever of zijn organisatie.

14.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan de verkregen producten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. De overeenkomst met de opdrachtgever strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

14.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om al hetgeen door opdrachtnemer is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

15.2 De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.3 Partijen zullen een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen, onenigheden en alle andere geconstateerde zaken tussen partijen die voortkomen uit opdracht of verband houden met de opdracht of met het verbreken ervan, zullen daarom schriftelijk betekend worden aan de andere partij. Daarbij worden het geschil of de onenigheid toegelicht en de mogelijke oplossingen aangegeven. Na deze betekening zullen de partijen samenkomen om een minnelijke schikking uit te werken.

Artikel 16: Privacy

16.1 Op onderliggende overeenkomst en deze algemene voorwaarden is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Opdrachtnemer gaat met ondertekening van de overeenkomst uitdrukkelijk akkoord met de onderliggende verwerkingsovereenkomst, dan wel de overeenkomst omtrent de persoonsgegevens. 

16.2 In geval van wijzigingen in de verwerking van de Persoonsgegevens, privacyregelgeving of andere relevante omstandigheden die van invloed zijn op de verwerking van de Persoonsgegevens zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg treden. Wijzigingen hieromtrent kunnen niet eenzijdig door opdrachtnemer worden doorgevoerd. Dit gebeurt uitsluitend met schriftelijke toestemming van opdrachtgever. 

16.3 Opdrachtnemer zal geen andere informatie verwerken dan strikt noodzakelijk voor het te bewerkstelligen doel in het kader van de onderliggende overeenkomst. 

Artikel 17: Vindplaats en wijziging voorwaarden

17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.

17.3 Be Suitable B.V. is gerechtigd, in geval van een wijziging van omstandigheden, onderhavige voorwaarden eenzijdig aan te passen. De gewijzigde voorwaarden zullen op Overeenkomsten eerst van kracht zijn na veertien dagen na schriftelijke mededeling door Be Suitable B.V. aan Opdrachtgever van de wijziging of de gewijzigde voorwaarden