Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op Besuitable.nl wordt gepubliceerd niet actueel, onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het is aan de bezoeker niet toegestaan om de auteursrechtelijke beschermde werken of andere op Besuitable.nl opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van Be Suitable B.V. Toegestaan is om informatie te delen via social media, als Be Suitable daar zelf gelegenheid voor geeft, dit is duidelijk zichtbaar door middel van de social media buttons.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Besuitable.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Besuitable.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Besuitable.nl is verkregen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Besuitable.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Bij het plaatsen van informatie op Besuitable.nl is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, kan hij of zij contact opnemen met:

Be Suitable B.V.
Postbus 59
3800 AB Amersfoort