Privacy Statement Be Suitable B.V.

Uw (ex-)werkgever heeft als opdrachtgever gekozen voor een samenwerking met Be Suitable. Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten van Be Suitable. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om diensten uit te voeren voor de opdrachtgever.

Uw (ex-)werkgever is zelf eindverantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding tijdens dienstverband. Uw (ex-)werkgever heeft mogelijk gekozen om (verzekerd) eigenrisicodrager te worden voor sociale zekerheidswetgeving (Ziektewet en/of WGA). Dit betekent dat uw (ex-)werkgever zelf financieel verantwoordelijk is voor de (uitbetaling van) uitkeringen en de re-integratie van (ex-)werknemers.

Be Suitable begeleidt werkgevers op het gebied van (juridisch) casemanagement en re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Wij adviseren de werkgever en voeren activiteiten uit op basis van informatie en/of bevindingen afkomstig van de bedrijfsarts, arbodienst, interventiebedrijven, verzekeraar en UWV. In dit privacy statement leest u hoe wij omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

Wat houdt het verwerken van uw persoonsgegevens in?
Verwerken houdt in alle handelingen die een organisatie of persoon kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen, delen tot en met vernietigen.
Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Uw (ex-)werkgever is in eerste instantie verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Het gaat hier om het delen van gegevens met Be Suitable.

Be Suitable B.V. gevestigd te Berkenweg 11, 3811 LA Amersfoort, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens afkomstig van betrokkenen waaronder uw (ex-)werkgever. De Functionaris Gegevensbescherming is schriftelijk en telefonisch te benaderen met vragen over de verwerking van persoonsgegevens op:

Be Suitable B.V.
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Berkenweg 11
3811 LA Amersfoort

Telefoon: 033 – 3302693
E-mail: gegevensbescherming@besuitable.nl

Het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens
Afhankelijk van de samenwerking met uw (ex-)werkgever gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact met u en (ex-)werkgever over de verzuimbegeleiding en re-integratie.
 • Contact met betrokkenen zoals de arbodienst, bedrijfsarts, interventiebedrijven, arbeidsdeskundige en verzekeraar.
 • Uitvoeren van beroep- en bezwaarprocedures tegen beslissingen van het UWV voor opdrachtgever waarmee direct of indirect een overeenkomst is gesloten.
 • Rapporteren aan betrokkenen op basis van de overeenkomst van opdrachtgever.
 • U en uw (ex-)werkgever informeren over de inkomenspositie en de mogelijkheden om de werkhervatting te bevorderen.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Het verwerken van gegevens is afhankelijk van uw situatie en die van uw (ex-)werkgever. Wij kunnen de volgende gegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit/geboorteland
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Dienstverband/ datum in en uit dienst
 • Personeelsnummer/BSN
 • Financiële gegevens (inkomen of uitkeringsniveau)
 • Vangnet UWV of no-risk polis van toepassing
 • Datum ziekteverzuim
 • Arbeidsongeschiktheidsgegevens volgens de arbodienst of UWV
 • Rapportage met overlegnotities van betrokkenen
 • Gezondheidsgegevens die nodig zijn om de re-integratie(mogelijkheden) te bevorderen

Be Suitable is zich ervan bewust dat het verwerken van gegevens gebonden is aan eisen. Het verwerken van het BSN is niet standaard van toepassing. Afhankelijk van uw situatie wordt uw BSN verwerkt door Be Suitable. In het verwerken van de arbeidsongeschiktheids- of uitkeringsgegevens afkomstig van het UWV wordt ook gebruik gemaakt van het BSN.

Voor gezondheidsgegevens gelden strengere eisen en worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten. Dit kan ook betekenen dat medische gegevens worden verwerkt bij het verkrijgen van arbeidsongeschiktheidsgegevens afkomstig van het UWV voor de goede uitvoering of toetsing van de sociale zekerheidswetgeving.

Onze gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Afhankelijk van uw situatie en die van uw (ex-)werkgever kunnen uw persoonsgegevens door Be Suitable worden verwerkt op basis van de volgende gronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van verplichtingen voortkomend uit uw arbeidsovereenkomst.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarin uw (ex)werkgever de opdrachtgever is.
 • De verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang dat Be Suitable en uw (ex-)werkgever hebben voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten.
 • De verwerkingen zijn, afhankelijk van de situatie, noodzakelijk om de te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de sociale zekerheidswetgeving.
Verzameling van uw persoonsgegevens
Uw (ex-)werkgever heeft als opdrachtgever ervoor gekozen om samen te werken met Be Suitable. Voor de uitvoering van de opdracht heeft uw (ex-)werkgever persoonsgegevens verstrekt aan Be Suitable of verzekeraar.

Afhankelijk van de samenwerking kan uw (ex-)werkgever betrokkenen hebben gemachtigd voor het verstrekken van informatie aan Be Suitable. Afhankelijk van uw situatie en die van werkgever worden er bij u persoonsgegevens opgevraagd.

Betrokkenen met wie wij uw persoonsgegevens delen
Wij delen uw persoonsgegevens niet met iedereen, maar indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever. Afhankelijk van uw situatie en die van (ex-)werkgever worden gegevens gedeeld met:

 • Medisch adviseurs (bedrijfsartsen/verzekeringsartsen)
 • Arbodiensten
 • Interventiebedrijven
 • Belastingdienst
 • Verzekeraar
 • UWV
Landen die onderdeel zijn van de verwerking
De persoonsgegevens van u worden in veel gevallen alleen in Nederland verwerkt. Afhankelijk van uw situatie worden gegevens verwerkt in landen waar dit op grond van de Nederlandse maar ook Europese wet- en regelgeving is toegestaan.
De rechten van u als persoon
U heeft als persoon het recht om informatie op te vragen bij Be Suitable, als het gaat om uw persoonsgegevens die worden verwerkt. Met een schriftelijk verzoek aan de Functionaris gegevensbescherming van Be Suitable kunt u opvragen welke gegevens van u het betreft. U kunt een schriftelijk verzoek indienen voor aanpassing, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens. Een kopie van uw identiteitsbewijs of rijbewijs dient bij dit verzoek te worden meegestuurd.

Als u het oneens bent met de verwerking, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens naar een andere partij.

Het is belangrijk uw verzoek zo goed mogelijk te omschrijven. Be Suitable reageert binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Na ontvangst hebben wij de mogelijkheid om niet in te gaan op uw verzoek. U ontvangt dan daarover de reden van afwijzing. Is het verzoek te onduidelijk, dan zullen wij u verzoeken aanvullende informatie of toelichting toe te sturen.

Toegang tot persoonsgegevens
Voor het verwerken van uw persoonsgegevens wordt uitsluitend toegang verleend voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de werkzaamheden van de gebruiker. Dit betekent niet dat iedere gebruiker bij Be Suitable toegang heeft tot uw persoonsgegevens.

Alle gebruikers van persoonsgegevens binnen Be Suitable hebben een strikte geheimhoudingsplicht waarvan de gebruiker op grond van de toegang kennis van neemt.

De bewaartermijnen van uw persoonsgegevens
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is vastgelegd, hoe lang en op welke wijze uw persoonsgegevens bij Be Suitable worden bewaard. Afhankelijk van de aard van de gegevens en de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt, is de (noodzakelijke) bewaartermijn vastgesteld.

Indien de bewaartermijn is verstreken worden de gegevens verwijderd. U krijgt hierover geen bericht.

Beveiliging van uw gegevens
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Be Suitable treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Vragen of suggesties over de verwerking bij Be Suitable?
Heeft u naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen, opmerkingen of suggesties voor onze organisatie, dan kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming.

Deze is schriftelijk bereikbaar via gegevensbescherming@besuitable.nl .

Klachten over de verwerking?
Ons uitgangspunt is een correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toch een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij Be Suitable dan kunt u de klacht schriftelijk toesturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming (schriftelijk bereikbaar op gegevensbescherming@besuitable.nl).

U beschrijft de klacht zo specifiek mogelijk. Naast deze mogelijkheid heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voor meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Datum publicatie en wijzigingen van dit privacy statement

Dit privacy statement is gepubliceerd in de maand mei 2018 en Be Suitable kan wijzigingen doorvoeren door (wettelijke) ontwikkelingen. Een wijziging wordt doorgevoerd onder vermelding van een nieuwe publicatiedatum.