Wet Verbetering Poortwachter

Om sancties te voorkomen is het belangrijk om te weten of u als werkgever voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter (Wvp). De Wvp is erop gericht om zieke werknemers zo snel mogelijk weer te laten terugkeren op het werk en bevat regels en verplichtingen voor werkgever en werknemer.

Stappen van week tot week

De verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter liggen voor een groot gedeelte vast in de wet. Het UWV functioneert na 104 als Poortwachter en beoordeelt of ze zijn nageleefd.

Week 6: Probleemanalyse

De bedrijfsarts maakt binnen zes weken een probleemanalyse wanneer er sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim. Het doel van de probleemanalyse is zowel de werkgever als de werknemer te ondersteunen bij een succesvolle aanpak van de re-integratie en een advies te geven over de herstelmogelijkheden en werkhervatting.

Week 8: Plan van Aanpak

De werkgever stelt samen met de werknemer een plan van aanpak op. In het plan van aanpak beschrijven de werkgever en de werknemer samen alle activiteiten die nodig zijn om weer aan het werk te gaan. Ook de afgesproken doelstellingen en termijnen komen in dit plan. Verder wordt er een ‘casemanager’ aangesteld die toeziet op de uitvoering en de voortgang van de re-integratie.

Week 42: 42e-weekmelding

Op uiterlijk de eerste werkdag van de 42e week doet de werkgever de eerste ziekmelding van de werknemer aan het UWV.  De arbodienst verzorgt in de regel deze aanmelding afhankelijk van de samenwerkingsafspraken die de werkgever heeft.

Week 50: Eerstejaarsevaluatie

Evaluatiemoment wanneer de werknemer bijna een jaar ziek is. De werkgever kijkt samen met de werknemer terug op de re-integratieactiviteiten en neemt alles nog eens goed door om te bezien of u nog andere activiteiten voor re-integratie kunt ondernemen. Zo nodig stelt de werkgever het plan van aanpak bij.

Week 87: Re-integratieverslag opstellen

De werkgever en de werknemer stellen samen een re-integratieverslag op. In het re-integratieverslag staat beschreven welke stappen voor re-integratie zijn ondernomen. Naast de gegevens van de werkgever vult de werknemer dit aan met zijn Eigen Oordeel en verzorgt de Arboarts de medische informatie.

Week 91: WIA-aanvraag

Het UWV beoordeelt de re-integratie en stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werkenemer zich voldoende hebben ingespannen voor de re-integratie. Als het UWV beoordeelt dat dit niet het geval is, dan kan het UWV bepalen dat de werkgever het loon van de werknemer langer moet blijven doorbetalen.

Week 104: (eventuele) WIA-uitkering

Einde wachttijd indien er geen loonsanctie op wordt gelegd. De werknemer krijgt een WIA-uitkering bij minimaal 35% arbeidsongeschiktheid.