Compensatieregeling transitievergoeding aangescherpt

28-01-2020 | Blog, Sociale Zekerheid, Wetgeving

2 min. lezen

Minister Koolmees heeft half december 2019, naar aanleiding van diverse vragen, de compensatieregeling van de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid aangescherpt. De vragen hebben met name betrekking op twee aspecten van de compensatieregeling: de maximale hoogte van de door het UWV te verstrekken compensatie en hoe het recente arrest van de Hoge Raad van 8 november 2019 zich verhoudt tot de compensatieregeling.

Maximale hoogte compensatieregeling
Het ‘tweede’ maximum treedt niet in werking per 1 april 2020. Dat betekent dat de compensatie niet wordt gemaximeerd op het door de werkgever tijdens twee jaar ziekte betaalde loon. De compensatie is maximaal de transitievergoeding die is opgebouwd vanaf het begin van het dienstverband tot het moment dat de medewerker twee jaar arbeidsongeschikt is.

De hoogte van de compensatie
Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximumbedrag bepaald. De compensatie kan niet hoger zijn dan dit maximumbedrag. Behalve als het jaarsalaris van de werknemer, voordat hij of zij ziek werd, hoger was dan dit bedrag. Het ontvangen loon tijdens de 2 jaar ziekte van de werknemer is niet van invloed op de hoogte van de compensatie. Voor de hoogte van de compensatie gelden de volgende beperkingen:

  • De compensatie is niet hoger dan de transitievergoeding die is betaald op de dag na een periode van maximaal 2 jaar ziekte. Is de arbeidsovereenkomst later geëindigd en is daardoor een hogere transitievergoeding betaald? Dan wordt de extra periode niet vergoed.
  • Spreken de werkgever en de werknemer met elkaar een lagere transitievergoeding af dan in de wet staat? Dan is de compensatie niet hoger dan de door de werkgever en werknemer afgesproken transitievergoeding.
  • Opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie inspanningen wordt niet vergoed.
  • Wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.

Arrest Hoge Raad
De Hoge Raad heeft in het arrest van 8 november 2019 geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap verplicht is, om op verzoek van de werknemer, het slapend dienstverband te beëindigen en een transitievergoeding te betalen. In de praktijk was het onduidelijk of de vergoeding gecompenseerd werd door het UWV. Minister Koolmees heeft nu met het UWV afgesproken dat zij ook in deze situatie een compensatie toekent.

Daarnaast geeft minister Koolmees aan dat het overgangsrecht gehandhaafd blijft. Het overgangsrecht bepaalt dat wanneer het einde van de 104 weken ziekte vóór 1 januari 2020 ligt, maar de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020 start, de compensatie ook berekend wordt volgens de nieuwe berekening.

Beslistermijn UWV bij ‘oude gevallen’
Gezien het grote aantal verwachte aanvragen voor compensatie, is het niet haalbaar voor het UWV om binnen de reguliere termijn van 8 weken te beslissen. Daarom wordt de termijn waarbinnen het UWV beslist, als sprake is van zogenoemde ‘oude gevallen’, aangepast naar 26 weken. Oude gevallen zijn situaties waarin de transitievergoedingen na opzegging, ontbinding, of niet verlening van de arbeidsovereenkomst zijn betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020. Voor deze gevallen geldt een deadline voor de aanvraag compensatie transitievergoeding, namelijk 30 september 2020.
Stroomschema

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een compensatie transitievergoeding? Be Suitable heeft in samenwerking met Nedasco B.V. een stroomschema voor u opgesteld waarin u in een opslag ziet of u in aanmerking komt en wat u hiervoor allemaal moet regelen. U vindt het stroomschema hier.

Hebt u vragen over de compensatie transitievergoeding of wilt u een specifieke casus bespreken met onze juridisch consultant? Stuur een e-mail naar: mail@besuitable.nl of bel naar: 033 330 26 93.

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Sinds 8 april 2024 is het WIA-aanvraagformulier van UWV verbeterd. Werknemers kunnen nu zelf documenten uploaden in het formulier. Ook de werking van het formulier wordt beter uitgelegd. Deze wijzigingen heeft UWV doorgevoerd zodat de afhandeling sneller en soepeler verloopt.

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties