WIA-beschikking ontvangen? 5 tips!

4-07-2018 | Wet Verbetering Poortwachter, Wetgeving, WIA, Ziekteverzuim

2 min. lezen
Na 104 weken verzuim of na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling stuurt het UWV u een beslissing over de toekenning van een WIA-uitkering aan uw werknemer. Het loont om deze beschikking goed te controleren, want dit vormt (mede) de basis voor uw financiële lasten. Een toegekende WIA-uitkering kan aan u worden toegerekend indien u Eigenrisicodrager bent, of u merkt dit terug in een hogere gedifferentieerde premie. Foutieve toerekeningen en te hoog, of juist te laag, vastgestelde uitkeringen kosten u al snel tienduizenden euro’s. Goed controleren is een must, maar waar moet u nu op letten? Ik zet 5 tips voor u op een rij.

1. Is de beschikking tijdig afgegeven?

Het UWV dient binnen 8 weken na ontvangst van de WIA-aanvraag een besluit te nemen of zij een WIA-uitkering toekennen aan uw werknemer. Als het UWV meer tijd nodig heeft, dan ontvangt u hierover een brief met daarin een nieuwe beslissingsdatum. Houdt de beslistermijn dus goed in de gaten! Indien UWV niet tijdig een beslissing neemt, kunt u het UWV in gebreke stellen en verzoeken om binnen twee weken een beslissing te nemen. Doen ze dit alsnog niet? Dan moet UWV u een dwangsom betalen op grond van de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

2. De bezwaartermijn:

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing in de WIA-beschikking? Dan moet u dit doen binnen 6 weken. Indien er sprake is van een ZW-beschikking (Ziektewet), dan geldt er een bezwaartermijn van 2 weken. Houdt deze termijn(en) goed in de gaten! Wel staat de termijn waarbinnen u dit kunt doen altijd aangegeven in de brief van UWV. Als u te laat bezwaar maakt wordt uw bezwaar doorgaans niet-ontvankelijk verklaard en wordt het niet meer in behandeling genomen. In sommige gevallen kunt u een beroep doen op een verschoonbare termijnoverschrijding, bijvoorbeeld in geval van bijzondere omstandigheden. Schakel hiervoor altijd een deskundige in!

3. Toerekening uitkeringslasten:

Niet alle uitkeringen van uw werknemers mogen aan u als werkgever worden toegerekend. Dit is bijvoorbeeld het geval indien uw werknemer een no-risk polis ontvangt (omdat hij of zij bijvoorbeeld een SFB-status heeft). Indien er namelijk sprake is van een no-risk polis, dan verzorgt UWV de uitbetaling, en niet u. Ook werknemers die ten onrechte een uitkering ontvangen zouden niet voor uw rekening moeten komen

4. Arbeidsongeschiktheidspercentage:

Is uw werknemer 80-100% arbeidsongeschikt bevonden door het UWV? Dit betekent voor u als werkgever hoge kosten gedurende 10 jaar, terwijl een IVA-uitkering niet aan u wordt toegerekend. Het loont dus om te beoordelen of uw werknemer volledig en, vooral, duurzaam arbeidsongeschikt is.

5. Gewenningsperiode:

Indien de mate van arbeidsongeschiktheid van een zieke werknemer wijzigt moet de werknemer binnen twee maanden aan de inkomenseis gaan voldoen. Omdat een werknemer zich hier in zo’n korte periode (bijna) niet op kan voorbereiden krijgt de werknemer een gewenningstermijn van maximaal 24 maanden (de LGU-periode). Deze periode mag niet aan de Eigenrisicodrager worden doorberekend. Wees hier alert op!
Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Sinds 8 april 2024 is het WIA-aanvraagformulier van UWV verbeterd. Werknemers kunnen nu zelf documenten uploaden in het formulier. Ook de werking van het formulier wordt beter uitgelegd. Deze wijzigingen heeft UWV doorgevoerd zodat de afhandeling sneller en soepeler verloopt.

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties