Re-integratiekosten bij verzuim

9-08-2022 | Actualiteiten, Sociale Zekerheid, Wet Verbetering Poortwachter

2 min. lezen
Het doel van een re-integratietraject is een bevredigend resultaat. Dat wil zeggen een structurele en duurzame werkhervatting die zo dicht mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de werknemer. Hoe bereikt u een bevredigend re-integratieresultaat? En welke kosten brengt dit met zich mee voor u als werkgever?

Wat is een bevredigend re-integratie resultaat?

De werknemer doet passend werk met een structureel karakter dat zo dicht mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden en oorspronkelijke beloning binnen het eigen bedrijf (Spoor 1), dan wel (met toestemming van werknemer) buiten het eigen bedrijf (Spoor 2).

Als dit niet mogelijk blijkt, is een bevredigend resultaat ook bereikt wanneer werknemer passend werk uitvoert met een structureel karakter met een loonwaarde van meer dan 65% van het oorspronkelijke loon (van voor de eerste ziektedag). Het moet hier gaan over een situatie die bereikt is na een intensieve re-integratie.

Wat is een duurzaam re-integratie resultaat?

Het is niet de bedoeling dat de werkgever aan de werknemer na 3 maanden ziekte dit werk voor meer dan 65% van het oude loon aanbiedt en vervolgens niets meer doet aan de re-integratie. Het blijft belangrijk dat werkgever en werknemer het erover eens zijn dat er redelijkerwijs niet meer van de werkgever kan worden verwacht. Dit betekent dat de werkgever niets anders zou kunnen aanbieden, om bijvoorbeeld bedrijfsmatige redenen. Een werknemer hoeft een dergelijk aanbod namelijk niet te accepteren als hij binnen het eigen bedrijf of daarbuiten concrete herplaatsingsmogelijkheden heeft gesignaleerd, die beter aansluiten bij zijn functionele mogelijkheden. En waarmee de werknemer wellicht een hogere loonwaarde kan realiseren en van de werkgever in redelijkheid kan worden gevraagd om die aan te bieden.

Re-integratie kosten in relatie tot resterende duur van tijdelijk dienstverband
De duur van het dienstverband is van invloed op de maatregelen die een werkgever kan treffen om de (eigen) arbeid aan te passen of om andere passende arbeid binnen het bedrijf te realiseren (Spoor 1). Van een werkgever kunnen alleen financiële inspanningen worden verwacht die in verhouding staan tot de resterende periode van het dienstverband, bovenmatige financiële inspanningen kunnen niet worden verwacht. Van bovenmatige kosten is sprake als de voor rekening van de werkgever komende kosten voor re-integratie meer bedragen dan 70% van het nog te betalen loon over de resterende duur van het dienstverband (Spoor 1 en Spoor 2).

Welke financiële inspanning mag van een werkgever verwacht worden?

Een werkgever kan het ondernemen van re-integratieactiviteiten niet zonder meer achterwege laten omdat de daaraan verbonden kosten te hoog waren. Werkgever zal ten minste moeten aangeven welke re-integratie-inspanningen nodig waren en welke kosten daaraan verbonden waren. Daarnaast dient te worden gemotiveerd waarom er geen goedkoper adequaat alternatief kon worden ingekocht en toegepast. In voorkomende gevallen dient ook te worden verklaard waarom er geen aanspraak op subsidies en/of voorzieningen werd of kon worden gemaakt. Ook als werkgever daarvoor geen vergoeding krijgt van een verzekeraar, moet de re-integratie vormgegeven worden voor zover dat, gelet op de financiële mogelijkheden, redelijkerwijs van werkgever kan worden verwacht. Als de kosten te hoog worden, zal de werkgever moeten motiveren waarom hij geen goedkopere re-integratie-alternatieven kan inzetten.

Schakel hulp in van Be Suitable

Wilt u een casus bespreken met één van onze deskundigen? Neem dan contact met ons op via mail@besuitable.nl of 033 – 330 26 93.

Sally Muijsert-Cornelissen

Sally Muijsert-Cornelissen

Auteur

Sally is casemanager Regie op Verzuim bij Be Suitable. Dagelijks informeert en adviseert zij werkgevers bij complexe verzuimvraagstukken.

Gerelateerde artikelen

0 reacties